English version (The International Baccalaureate)

Matura miedzynarodowa

Program mi?dzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma Programme) jest systemem kszta?cenia m?odzie?y w wieku 16-18 lat (ostatnie dwa lata polskiego liceum), stworzonym przez International Baccalaureate Organization z siedzib? w Genewie. Zgodnie z prawem polskim dyplom mi?dzynarodowej matury jest równowa?ny polskiej maturze. Standardy programu IB oraz jego cele strategiczne s? precyzyjnie okre?lone i szczegó?owo nadzorowane przez IBO. Ich dobrym odzwierciedleniem jest tzw. "profil studenta IB"

IB

VIII PALO starts the admissions procedure to the IB Diploma Programme Class, grade One, to follow the first-year of the two-year IB Diploma Programme. All students interested in the programme are welcome to become acquainted with the rules and conditions of the admissions procedure. Admissions to the IB Diploma Programme Class are currently being carried out on the basis of a written assignment and an interview. The details are available from the IB Programme Coordinator, Mrs Ewa Dudek. (ib.viiipalo@gmail.com).

programy Erasmus Plus IREX eTwinning

Nasze liceum powsta?o w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i ucze? oraz jego rodzice s? cz?sto bezsilni wobec zmieniaj?cych si? wyzwa? rzeczywisto?ci; systemu, którego bezw?adno?? oraz ograniczenia formalno-organizacyjne cz?sto uniemo?liwiaj? zauwa?enie cz?owieka oraz blokuj? kreatywno??. Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci sprzeciwiamy si? bezsilno?ci i równaniu w dó?.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO nale?y do grupy najpr??niej rozwijaj?cych si? krakowskich niepublicznych szkó? ?rednich. ?wiadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szko?y, jak te? liczba nauczycieli i osób stale ze szko?? wspó?pracuj?cych. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotka? mo?na na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jako?ci naszej pracy s? równie? wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w ró?norodnych rankingach ma?opolskich liceów. [wiecej]
Prywatna Szko?a Podstawowa ACADEMOS / VI Prywatne Gimnazjum Akademickie / Szko?a J?zyków Obcych Lingualand